fbpx

Regulamin
świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków
w ramach „A’petite BOX”

§1 Postanowienie ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę PDW Goworowski Sp. z o.o. , mającą swoją siedzibę w Bielsko-Biała 43-382 ul, Cieszyńska 434, KRS: 0000425651, NIP: 5472143293, REGON: 242971271.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.

§2 Definicje

1. Usługi – Przygotowanie i dostarczanie przez „A’petite Box” (zwanego dalej „Dostawcą”) Zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Dostawcę, na podstawie Regulaminu.
3. Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie formularz on-line umożliwiający złożenie Zamówienia na wybrany Zestaw posiłków.
4. Zamówienie – deklaracja Klienta dotycząca chęci otrzymywania Zestawów posiłków w ramach tzw. cateringu dietetycznego. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać ich prawni opiekunowie.
5. Zamawiający – osoba fizyczna nie będąca Klientem, zgłaszająca chęć otrzymywania Zestawu posiłków.
6. Zestaw posiłków – wybrany przez Klienta wariant diety w ramach Usług świadczonych przez „A’petite Box”.
7. Pakiet testowy to dwudniowy Zestaw posiłków, który pozwala Klientowi sprawdzić jak smakuje i wygląda dieta „A’petite Box”. Pakiet testowy jest tańszy od ceny regularnej o 20% . Ceny wyjściowe podane są w zakładce „Cennik” dostępnej na stronie internetowej www.apetite.pl. Każdy Klient może skorzystać z Pakietu testowego tylko jeden raz.
8. Reklamacje – zgłoszone do 3 dni od daty realizacji Zamówienia lub Usługi uwagi Klienta, przesłane na adres zamawiam@apetite.pl.

§3 Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw posiłków”):
• Dieta optymalna – dostępna w wariantach: 1000 kcal, 1300 kcal, 1600 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal
• Dieta wegetariańska – dostępna w wariantach: 1000 kcal, 1300 kcal, 1600 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal
• Dieta bezglutenowa/bez laktozy – dostępna w wariantach: 1000 kcal, 1300 kcal, 1600 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal
• Dieta bezglutenowa – dostępna w wariantach: 1000 kcal, 1300 kcal, 1600 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal
• Dieta diabetic – dostępna w wariantach: 1000 kcal, 1300 kcal, 1600 kcal, 1800 kcal
• Dieta sportowa – dostępna w wariantach: 2100 kcal, 2400 kcal, 2700 kcal, 3100 kcal, 3500 kcal
• Dieta kids – dostępna w wariantach: 1000 kcal, 1200 kcal
• Dieta Young – dostępna w wariantach: 1100 kcal, 1400 kcal

2. Każdy z Zestawów posiłków dostarczany jest w hermetycznie zamkniętym pojemniku opatrzonym samoprzylepną etykietą, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie. Każdy Zestaw posiłków powinien być przechowywany przed spożyciem w lodówce.
3. Każdy dzienny Zestaw posiłków składa się z 5-ciu dań: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Wyjątek stanowią diety kids i Young, która składa się z 3 posiłków dziennie.
4. Menu znajdujące się na stronie internetowej www.apetite.pl jest przykładowe. Aktualne menu dostarczane jest do klienta wraz z Zestawem posiłków w formie papierowej.
5. Ceny poszczególnych Zestawów określone są w cenniku „A’petite Box” w zakładce „Cennik” dostępnym na stronie internetowej www.apetite.pl.

§4 Zamówienia

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą
skorzystać z Usług („Zamawiający”):
• Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem https://apetite.pl/ dostępny przez 24h na dobę.
• Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem https://panel.dietly.pl/logowanie-catering?company=apetite dostępny przez 24h na dobę.
• Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zamawiam@apetite.pl.
• Telefonicznie pod nr tel. 887 80 80 70.
Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia wpłaty.
2. Zamówienia będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane również od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia.
3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować „A’petite Box” o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub
ograniczenia spożywania określonych produktów.
4. Każde wykluczenie składnika w diecie jest płatne i wynosi + 3,00 zł /składnik / dzień.
5. Istnieje możliwość zamówienia diety z ekologicznymi sztućcami + 1,5 zł  / dzień
6. Istnieje możliwość zamówienia diety w ekologicznych pudełkach biodegradowalnych +6  zł / dzień
7. Płatność za „A’petite Box” musi zostać zrealizowana przed realizacją pierwszej dostawy. Wpłynięcie płatności na konto o numerze: 12 8111 0009 2001 0037 8819 0001 lub płatności elektronicznej jest ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia przez klienta. Z chwilą otrzymania płatności dochodzi do zawarcia między „A’petite Box”, a Klientem umowy o dostarczenie Usługi cateringu dietetycznego. 5. „A’petite Box” zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie tj. do godz. 14:00 na 1 (słownie: jeden) dzień roboczy przed realizacją zamówienia na podstawie przesłania potwierdzenia przelewu bankowego na adres e-mail: zamawiam@apetite.pl.
8. „A’petite BOX” zastrzega sobie prawo zmiany cen Zestawów posiłków prezentowanych na stronie www.apetite.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian.
9. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust.
5 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności „Apetite Box” za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy „Apetite Box” o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach i
produktach.

§5 Dostawa

1. Dostawa Zamówienia odbywa się w zależności od miejsca dostawy:
• od poniedziałku do soboty w godzinach 18:00 – 21:30.
• dostawy na sobotę i niedzielę realizowane są w sobotę
2. Dostawa na terenie Bielska-Białej i okolic (do 15 km) jest darmowa, natomiast dostawy powyżej 15 km wyceniane są indywidualnie.
3. Klient ma możliwość odbioru Zamówienia osobiście pod adresem: A’petite Restaurant&Cafe, ul. Zdrojowa 93, 43-384 Jaworze.
4. W przypadku świąt, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów”, „A’petite Box” może planować dostawy w innym systemie niż standardowo, informując jednak Klienta o takich zmianach odpowiednio wcześniej.
5. Klient ma możliwość podania preferowanych/opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie jednak możliwość dostarczenia Zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez Klienta, zachowując przedział czasowy.
6. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego dostawę, bądź też błędnie podanymi szczegółami adresowymi
dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
7. Klient ma możliwość odwołania Zamówienia maksymalnie na 2 dni robocze (do godziny 14:00) przed planowaną dostawą Zestawu posiłków. Aby to zrobić musi podać taką informację telefonicznie lub e-mailowo.
8. Zmianę adresu dostawy należy zgłosić e-mailowo lub telefonicznie do godziny 14:00 na 1 (słownie: jeden) dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji Zamówienia.
9. W przypadku rezygnacji z Zamówionych Zestawów posiłków „A’petite Box” w trakcie ich trwania, każdy zrealizowany dzień Zamówienia zostaje rozliczany w kwotach regularnych obowiązujących w ofercie. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

§6 Zmiana i anulowanie zamówienia

1. W przypadku rezygnacji z Zamówienia posiłków w wybranym pakiecie diety (zgodnego z aktualną ofertą „A’petite Box”) Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości,
Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dostawę.

§7 Reklamacje

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od daty realizacji Zamówienia. Zgłoszenia reklamacyjne po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: zamawiam@apetite.pl.
3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji „A’petite Box” poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

§8 Polityka prywatności

1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest PDW Goworowski Sp Z o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „A’petite Box” przy Cieszyńska 434, Bielsko-Biała 43-382, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 5472143293, REGON 242621720, zwanym dalej „A’petite Box”. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

1

skontaktuj się z nami!

A’petite Restaurant&Cafe
godziny otwarcia:
PON. – NIEDZ.: 12:00 – 21:00

kontakt do nas:
biuro@apetite.pl

Chcesz zamówić BOX?

zadzwoń:
887 80 80 70

lub napisz:
zamawiam@apetite.pl

Telefon do Restauracji (także zamówienia „na wynos”)

zadzwoń:
887 80 80 50

Nasz adres:
ul. Zdrojowa 93,
Jaworze (koło Bielsko – Biała)

parking:
Chcesz nas odwiedzić? O parking nie musisz się martwić! Miejsce znajdziesz przed wejściem do budynku.

zobacz, co u nas!

Obserwuj nas i bądź na bieżąco!

Kliknij:
RESTAURACJA:
       
ApetiteBOX: